Firm posiadających osobowość prawną

Tworzenie planu kont:

wykaz kont syntetycznych (kont księgi głównej),
zasady tworzenia i funkcjonowania kont analitycznych (kont ksiąg pomocniczych)metodę ewidencji analitycznej, jaka będzie stosowana dla wybranej grupy rzeczowych składników majątku obrotowego,
zasady wyceny rzeczowego majątku obrotowego,
stosowane metody amortyzacji majątku trwałego,
pomoc przy ustalaniu polityki rachunkowości,
pomoc przy ustalaniu obiegu dokumentów,
ewidencja dokumentów księgowych,
ewidencje podatku VAT,
deklaracje podatku VAT.

W ramach usługi oferujemy:

prowadzenie książki podatkowej,
prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz środków trwałych,
prowadzenie ewidencji VAT sprzedaży oraz zakupów,
sporządzenie dowodów wewnętrznych oraz dowodów księgowych,
rozliczenie ZUS właściciela,
sporządzenie deklaracji VAT-7 / VAT-7K.
widencje środków trwałych,
rozliczanie podatku dochodowego,
rozliczanie roczne wspólników,
sporządzanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy,
dokumenty statystyczne do GUS.

Firm osób fizycznych

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,

Prowadzenie ewidencji dla potrzeb ryczałtu,

osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą,
spółki cywilne osób fizycznych,
spółki jawne i spółki partnerskie której wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód.
Ewidencja podatku VAT, deklaracje podatku VAT,

Ewidencje środków trwałych,

Rozliczanie podatku dochodowego,

Rozliczanie roczne właścicieli,

Obsługa kadrowo-płacowa.

Przygotowanie akt osobowych pracowników, sporządzanie list płac:

rozliczanie zleceń i umów o dzieło,
przygotowanie imiennych raportów RMUA,
przygotowanie deklaracji ZUS i przekazywanie ich do ZUS,
obliczanie podatku dochodowego pracowników oraz sporządzanie deklaracji,
przygotowanie dokumentów do PFRON.